Close
beak
Strona główna >> Gospodarka Morska >> Uprawnienia morskie >> Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna
25-05-2015


Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) została powołana zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. Celem CMKE jest organizacja i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, jachtach komercyjnych oraz dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego. CMKE podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

Na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego powołano 3 sekretariaty CMKE:

  • Sekretariat CMKE w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6, e-mail: cmke@mir.gov.pl,
  • Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, pokój 0/26,
    tel.: 58 355 33 35, e-mail: cmkegdynia@mir.gov.pl, godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek),
  • Sekretariat w Urzędzie Morskim w Szczecinie, budynek Kapitanatu Portu Szczecin, ul. Jana z Kolna 9, pokój 101, tel.: 91 440 35 55, e-mail: cmkeszczecin@mir.gov.pl, godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek).

Akty prawne regulujące działanie CMKE do pobrania:

W związku z wejściem w życie 18 września 2014 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego (Dz. U., poz. 1230) ważność tracą okólniki Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej: nr 1 z dnia 8 marca 2013 r., nr 2 z dnia 2 września 2013 r., nr 3 z dnia 19 września 2014 r., nr 4 z dnia 23 listopada 2013 r., nr 5 z dnia 14 stycznia 2014 r., nr 7 z dnia 4 kwietnia 2014 r., nr 9 z dnia 3 czerwca 2014 r.

Okólniki CMKE nr 6 z 10 marca 2014 r. i nr 8 z 28 kwietnia 2014 r. utraciły swoja ważność 1 lipca 2014 r.

Informacje dla osób składających wnioski o dopuszczenie do egzaminu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego, zwane dalej „rozporządzeniem” wprowadza m.in.:
  • zmienione wymagania dotyczące posiadania praktyki pływania lub dodatkowej praktyki pływania wymaganej na dany dyplom lub świadectwo, koniecznej do przystąpienia do egzaminu, którego zdanie jest wymagane do uzyskania odpowiedniego dyplomu lub świadectwa. Do przystąpienia do egzaminu teoretycznego przed CMKE na dyplom lub świadectwo konieczne jest posiadanie całości praktyki pływania wymaganej przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U., Poz. 937) do uzyskania odpowiedniego dyplomu lub świadectwa, do przystąpienia do egzaminu praktycznego całość praktyki pływania nie jest wymagana;
  • obowiązek składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu teoretycznego i praktycznego (osobno dla każdego z egzaminów), wraz z wymaganymi załącznikami (z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w § 4 ust. 5 oraz w § 6 ust. 3 rozporządzenia) do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu;
  • obowiązek posiadania na egzaminie dowodu osobistego lub paszportu służącego do sprawdzenia tożsamości zdającego;
  • nowe regulacje dotyczące wpłat za egzaminy, w tym brak możliwości przesuwania opłat egzaminacyjnych za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 9 ust. 4 rozporządzenia. Opłaty wniesione na konta wskazane przez CMKE przed wejściem w życie wyżej wymienionego rozporządzenia przez osoby, które do tej pory nie przystąpiły do egzaminu i zachowały prawo do zwrotu opłaty egzaminacyjnej nie podlegają przesunięciu na nowy termin egzaminu i mogą zostać zwrócone na konto osoby wpłacającej po przesłaniu oryginału podpisanego wniosku o zwrot opłaty egzaminacyjnej i kopii dowodu wpłaty.
Nowe dowody uiszczenia opłaty egzaminacyjnej powinny zawierać nazwę egzaminu, miejsce i termin egzaminu oraz imię i nazwisko zdającego. Dowody opłat wniesionych bez podania powyższej informacji nie będą przyjmowane jako właściwe w rozumieniu §  4 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia i skutkowały niedopuszczeniem do egzaminu. Zwrot takich opłat będzie następował zgodnie z § 24 ust 2 rozporządzenia.
 
Pisemne wnioski o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do sekretariatu CMKE właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, wskazanego w harmonogramie egzaminów, w godzinach pracy sekretariatów. Dopuszcza się przesłanie oryginału pisemnego wniosku oraz załączników pocztową przesyłką listową lub przesyłką kurierską z zachowaniem wymaganego (co najmniej 21 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu) terminu dostarczenia. W przypadku przesyłania wniosków o dopuszczenie do egzaminu w sposób, o którym mowa powyżej, wyciąg pływania potwierdzający odbycie wymaganej praktyki pływania może być zastąpiony potwierdzonymi notarialnie kopiami odpowiednich stron książeczki żeglarskiej, łącznie ze stroną zawierającą dane osobowe właściciela tej książeczki. Przesyłanie wniosków i załączników w postaci elektronicznej reguluje przepis § 5 rozporządzenia.
 
 
Informacja dotycząca uznawania dyplomów uczelni morskich za równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu wymaganego szkolenia Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (46 KB)

W przypadku ewentualnej zmiany miejsca lub terminu przeprowadzenia egzaminu stosowna informacja zostanie umieszczona w harmonogramie egzaminów lub na stronie internetowej, o ile to możliwe, co najmniej 3 dni przed planowanym egzaminem.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może zmienić termin egzaminu lub odwołać egzamin także w dniu wyznaczonym do jego przeprowadzenia.

Mając na uwadze możliwość modyfikowania harmonogramu egzaminów, uprzejmie prosimy o sprawdzanie na bieżąco harmonogramu egzaminów i strony internetowej CMKE, na której znajdują się najświeższe informacje.”
 
UWAGA: 20 listopada 2014 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenia w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego w rybołówstwie morskim oraz dla marynarzy działu pokładowego. Na podstawie przepisu zawartego w każdym z tych rozporządzeń do osób, które przystąpiły do egzaminu przed 1 lipca 2014 r. i otrzymały ocenę negatywną z nie więcej niż dwóch przedmiotów, jeżeli egzamin obejmował przynajmniej pięć przedmiotów, na egzaminie poprawkowym nie stosuje się wymagań egzaminacyjnych określonych w tym rozporządzeniu, nie dłużej jednak niż do 1 lipca 2015 r. W związku z tą zmianą od 1 stycznia 2015 r. będzie możliwość przeprowadzenia egzaminów poprawkowych zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi obowiązującymi uprzednio  dla osób, które przystąpiły do egzaminu przed 1 lipca 2014 r. i uzyskały prawo zdawania egzaminu poprawkowego. Szczegółowe informacje będą udzielane przez sekretariaty Komisji.


Pliki do pobrania:

UWAGA: 

 Informacje dla osób przystępujących do egzaminu

Listy osób przystępujących do egzaminu

 

Pliki do pobrania:

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie 2007-2013
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013