Close
beak
29-09-2014


Programy

Za przygotowanie programów operacyjnych, zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa, odpowiedzialne są odpowiednio: Minister Infrastruktury i Rozwoju – dla programów krajowych finansowanych w ramach polityki spójności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dla programów finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz zarządy województw dla programów regionalnych finansowanych w ramach polityki spójności. Powyższe instytucje są odpowiedzialne za przygotowanie programów, jak również przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur, takich jak ewaluacja ex-ante, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz konsultacje społeczne.

Pierwsze wersje programów powinny powstać do końca kwietnia 2013 r., tak aby w maju możliwe było dokonanie ich oceny pod kątem zgodności z projektem Umowy Partnerstwa oraz wzajemnej komplementarności. Równolegle z pracami nad programami operacyjnymi doprecyzowywane są zagadnienia związane z systemem zarządzania i wdrażania nowej perspektywy finansowej.

W celu zapewnienia komplementarności i spójności programowania, Zespół Międzyresortowy do spraw programowania i wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  4 lutego 2013 r. uchwałą zarekomendował powołanie grup roboczych wspierających przygotowanie programów operacyjnych na lata 2014-2020. Grupy zaangażowane w prace nad programami krajowymi, finansowanymi w ramach polityki spójności mają za zadanie zapewnienie także koordynacji interwencji w ramach właściwych celów tematycznych. Uchwała wskazuje ramy organizacyjne prac grup, pozostawiając instytucjom odpowiedzialnym za przygotowanie programów kwestie związane z ustaleniem zarówno trybu, sposobu i terminarza prac grup. Ww. instytucje we własnym zakresie zapewniają także organizację prac grup.

11 lutego 2013 r. zarządzeniem powołałano grupy robocze dla krajowych programów operacyjnych finansowanych z polityki spójności oraz koordynacji interwencji w ramach właściwych celów tematycznych. Równolegle do powyższych działań zostaną powoływane grupy do programów operacyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz koordynacji interwencji na rzecz obszarów wiejskich, a także regionlanych programów operacyjnych przez Zarządy Województw. 

Do zadań grup należy w szczególności:

  • wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie wspólnych dla właściwego programu operacyjnego lub celu tematycznego rozwiązań,
  • w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych,
  • opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante i oceną oddziaływania na środowisko programu operacyjnego,
  • monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante.

Efekty prac poszczególnych grup, będą omawiane na spotkaniach Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Tryb prac grup ustala ich przewodniczący.

Programy operacyjne, które będą realizowane w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku.

 

 

Program

Fundusz

Instytucja zarządzająca

Polityka Spójności

1.

 Program Operacyjny Inteligentyny Rozwoj 

EFRR

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

2.

Program Opercyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

EFRR, FS

3.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

EFRR

4.

Program Operacyjny Pomocy Techniczna

FS

5.

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

EFRR

6.

Program Opercyjny Wiedza Edukacja Rozwoj 

EFS

7.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

EFRR

8.

Regionalne Programy Operacyjne

EFRR, EFS

Zarządy województw

Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka

1.

Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 

EFRROW

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

2.

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

EFMR


Krajowe programy operacyjne na perspektywę finansową UE na lata 2014-2020 zostały przyjęte w dniu 8 stycznia 2014 roku przez Radę Ministrów. Programy obecnie są w trakcie negocjacji z Komisją Europejską.

Pobierz dokumenty programowe:

 

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013