Close
beak
13-01-2014


Programy

Za przygotowanie programów operacyjnych, zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa, odpowiedzialne są odpowiednio: Minister Rozwoju Regionalnego – dla programów krajowych finansowanych w ramach polityki spójności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dla programów finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz zarządy województw dla programów regionalnych finansowanych w ramach polityki spójności. Powyższe instytucje są odpowiedzialne za przygotowanie programu, jak również przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur, takich jak ewaluacja ex-ante, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz konsultacje społeczne.

Pierwsze wersje programów powinny powstać do końca kwietnia 2013 r., tak aby w maju możliwe było dokonanie ich oceny pod kątem zgodności z projektem Umowy Partnerstwa oraz wzajemnej komplementarności. Równolegle z pracami nad programami operacyjnymi doprecyzowywane są zagadnienia związane z systemem zarządzania i wdrażania nowej perspektywy finansowej.

W celu zapewnienia komplementarności i spójności programowania, Zespół Międzyresortowy do spraw programowania i wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 4 lutego 2013 r. uchwałą zarekomendował powołanie grup roboczych wspierających przygotowanie programów operacyjnych na lata 2014-2020. Grupy zaangażowane w prace nad programami krajowymi, finansowanymi w ramach polityki spójności mają za zadanie zapewnienie także koordynacji interwencji w ramach właściwych celów tematycznych. Uchwała wskazuje ramy organizacyjne prac grup, pozostawiając instytucjom odpowiedzialnym za przygotowanie programów kwestie związane z ustaleniem zarówno trybu, sposobu i terminarza prac grup. Ww. instytucje we własnym zakresie zapewniają także organizację prac grup.

11 lutego 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego zarządzeniem powołał grupy robocze dla krajowych programów operacyjnych finansowanych z polityki spójności oraz koordynacji interwencji w ramach właściwych celów tematycznych. Równolegle do powyższych działań zostaną powoływane grupy do programów operacyjnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz koordynacji interwencji na rzecz obszarów wiejskich, a także regionlanych programów operacyjnych przez Zarządy Województw. 

Do zadań grup należy w szczególności:

  • wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie wspólnych dla właściwego programu operacyjnego lub celu tematycznego rozwiązań,
  • w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych,
  • opiniowanie, analizowanie i omawianie wniosków płynących z dokumentów związanych z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante i oceną oddziaływania na środowisko programu operacyjnego,
  • monitorowanie postępów w wypełnianiu warunkowości ex-ante.

Efekty prac poszczególnych grup, będą omawiane na spotkaniach Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Tryb prac grup ustala ich przewodniczący.

Programy operacyjne, które będą realizowane w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku.

 

 

Program

Fundusz

Instytucja zarządzająca

Polityka Spójności

1.

 Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw

EFRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2.

Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania
i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego

EFRR, FS

3.

Program dotyczący rozwoju cyfrowego

EFRR

4.

Program pomocy technicznej

EFRR

5.

Program dotyczący Polski Wschodniej – program ponadregionalny 

EFRR

6.

Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia

EFS

7.

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

EFRR

8.

Regionalne Programy Operacyjne

EFRR, EFS

Zarządy województw

Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka

1.

Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich

EFRROW

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

2.

Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich

EFMR


Krajowe programy operacyjne na perspektywę finansową UE na lata 2014-2020 zostały przyjęte w dniu 8 stycznia 2014 roku przez Radę Ministrów. 

Pobierz dokumenty programowe:

 

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013