Close
beak
23-05-2014


Umowa Partnerstwa

Informacje o Umowie Partnerstwa

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę  wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.

W dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy. Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkań bilateralnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich.

Na kształt projektu Umowy miał również wpływ proces ewaluacji ex-ante prowadzonej przez niezależnego, zewnętrznego audytora. Poprzez zastosowanie modelu partycypacyjnego możliwe było wspólne wypracowywanie rozwiązań przez podmioty zaangażowane w proces przygotowania dokumentów na potrzeby perspektywy finansowej 2014-2020.

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

  • cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
  • układ programów operacyjnych,
  • zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych.

23 maja 2014 r. Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Komisję Europejską.  

Pobierz pliki:


Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

23 lipca 2013 r. odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona konsultacjom projektu "Umowy Partnerstwa". Jej celem było zebranie opinii i uwag na temat kierunków interwencji europejskich funduszy strukturalnych w latach 2014-2020.

Pobierz pliki:
Prezentacja MRR z konsultacji projektu Umowy Partnerstwa z 23 lipca 2013 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,15 MB)
Prezentacja MRiRW z konsultacji projektu Umowy Partnerstwa z 23 lipca 2013 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (276 KB)

Konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa trwały od połowy lipca do połowy września br. W ramach konsultacji uwagi zgłosili partnerzy społeczno-gospodarczy i organizacje pozarządowe.
Partnerzy zgłaszający uwagi i opinie do projektu Umowy Partnerstwa Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (30 KB)

30 października 2013 r. projekt Umowy Partnerstwa został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Międzyresortowy do spraw Wdrażania i Programowania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w skład którego wchodzą przedstawiciele resortów oraz regionów. 18 listopada 2013 r. projekt Umowy Partnerstwa został przyjęty uchwałą przez Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Rozwoju - organ opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. 20 listopada 2013 r. Umowa Partnerstwa została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego.

8 stycznia 2014 r. Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Radę Ministrów. Do negocjacji z Komisją Europejską dokument został przesłany 10 stycznia 2014 r.  

Pobierz pliki:

Biuletyn Informacyjny MRR dotyczący programowania perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020:

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013