Close
beak
24-02-2009


Regulacje UE

Dokumenty obowiązujące

Wykaz obowiązujących regulacji UE w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Pliki archiwalne

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)
(pobierz plik )

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (DZ. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5)
(pobierz plik )

Wytyczne w sprawie Krajowej Pomocy Regionalnej na lata 2007-2013 z dnia 4 marca 2006 r. (DZ. Urz. UE C 54 z 04.03.2006, str. 13)
(pobierz plik )

Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną z dnia 30 grudnia 2006 r. (DZ. Urz. UE C 323 z 30.12.2006, str. 1)
(pobierz plik )

Wytyczne Wspólnotowe Dotyczące Finansowania Portów Lotniczych i Pomocy Państwa na Rozpoczęcie Działalności dla Przedsiębiorstw Lotniczych Oferujących Przeloty z Regionalnych Portów Lotniczych z dnia 9 grudnia 2005 r. (DZ. Urz. UE C 312 z 09.12.2005, str. 1)
(pobierz plik )

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (DZ. Urz. UE L 156 z 28.06.1969, str. 1, Polskie wydanie specjalne Rozdział 07 Tom 001 P. 19 – 25)
(pobierz plik )

Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (DZ. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, wejście w życie z dniem 03.12.2009 r.)
(pobierz plik )

Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska z dnia 1 kwietnia 2008 r. (DZ. Urz. UE C 82 z 01.04.2008, str. 1)
(pobierz plik )

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (DZ. Urz. UE L 302 z 01.01.2006, str. 29)
(pobierz plik )

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (DZ. Urz. UEL 337 z 13.12.2002, str. 3, Polskie wydanie specjalne Rozdział 05 Tom 04 P. 273 - 284)
(pobierz plik )

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (DZ. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, str. 33, Polskie wydanie specjalne Rozdział 08 Tom 02 P. 141 - 150)
(pobierz plik )

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (DZ. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, str. 20, Polskie wydanie specjalne Rozdział 08 Tom 02 P. 128 - 137)
(pobierz plik )

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (DZ. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85)
(pobierz plik )

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie 2007-2013
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013