Close
beak
Strona główna >> Ministerstwo >> Ministrowie >> Kierownictwo Ministerstwa
Marceli Niezgoda 

Podsekretarz stanu Marceli Niezgoda

Marceli Niezgoda został powołany 28 listopada 2013 r. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Od 24 stycznia 2011 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej.

Przed objęciem stanowiska w ministerstwie pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jest współautorem najważniejszych dokumentów programowych województwa, nadzorował nabory wniosków oraz proces ich oceny.


 


 

Zakres obowiązków:

1. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, a także za koordynację wdrażania regionalnych programów operacyjnych.

2. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Sektorowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2007-2013,  programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2014-2020 oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 i programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w latach 2014-2020.

3. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach polityki transportowej.

4. Ponadto Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za:

 • nadzór nad realizacją zadań związanych z aktywnym udziałem strony polskiej w pracach dotyczących Polityki Spójności UE, w tym koordynację prac dotyczących negocjacji rozporządzeń regulujących funkcjonowanie tej polityki w latach 2014-2020;
 • nadzór nad przygotowaniami do wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020, w tym przygotowanie i negocjacje Umowy Partnerstwa oraz koordynację przygotowania i negocjacji programów operacyjnych;
 • koordynację wdrażania programów operacyjnych w ramach NSRO oraz Umowy Partnerstwa;
 • nadzór nad funkcjonowaniem Komitetu Koordynującego NSRO na lata 2007-2013;
 • koordynowanie działań w ramach realizacji procesu ewaluacji polityki spójności;
 • koordynację zagadnień związanych z pomocą publiczną w ramach programów operacyjnych;
 • koordynowanie współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym;
 • koordynowanie funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi programów operacyjnych współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013;
 • nadzorowanie zamknięcia  spraw związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006;
 • nadzorowanie wykonania i rozliczenia kontraktów wojewódzkich oraz koordynację przygotowań do realizacji kontraktów terytorialnych;
 • koordynację współpracy międzynarodowej, w tym utrzymywanie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami Unii Europejskiej oraz nadzór nad realizacją działań wynikających z porozumień o współpracy zawartych przez Ministra z partnerami zagranicznymi;
 • realizację zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;
 • prowadzenie spraw Grupy Wyszehradzkiej;
 • koordynację spraw związanych z umowami twinningowymi w ramach programów Unii Europejskiej, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1-4, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

6. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.

7. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda nadzoruje merytorycznie:

 • Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju (DKS);
 • Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF);
 • Departament Programów Pomocowych (DPT);
 • Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);
 • Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD) - w zakresie realizacji programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w latach 2014-2020;
 • Departament Współpracy Terytorialnej (DWT).
Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie 2007-2013
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013