Close
beak
Strona główna >> Ministerstwo >> Praca i praktyki >> Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk
06-09-2014


Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk

Dyrektor Generalny MIiR poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

 

Ogłoszenia ukazały się również w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów.  

 


Informujemy, że sformułowanie  "wymagane dokumenty i oświadczenia", znajdujące się we wszystkich ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy, odnosi się do:

 • Kopii dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 • Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dokumenty w języku polskim);

 • Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe, (podpisane własnoręcznie);

 • Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (podpisane własnoręcznie);

 • CV lub życiorysu i listu motywacyjnego;
 • Kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 29a ust 2 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.) . 

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia w każdym przypadku zobowiązani są do każdorazowego złożenia wyżej wymienionych dokumentów.

Formułując treść oświadczeń, prosimy o korzystanie z powyżej zamieszczonych sformułowań. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Ministerstwa.

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w dokumentach informacji dotyczących poziomu znajomości języka, może to być w formie oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego poziom znajomości języka obcego.

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia.

Metody/techniki, które są stosowane podczas wszystkich naborów w MIR to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Obligatoryjnym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna


Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w MIR publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej MIR, a także umieszczane są w siedzibie Ministerstwa, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Zgodnie z art. 4, ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy, 
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Informacje dotyczące spełniania wymagań formalnych można uzyskać pod numerem telefonu: 22 273 73 08 lub 22 273 73 05.

Szersze informacje na temat pracy w służbie cywilnej można znaleźć na stronach Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013