Close
beak
Strona główna >> Ministerstwo >> Praca i praktyki >> Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk
06-09-2014


Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk

Dyrektor Generalny MIiR poszukuje kandydatów na następujące stanowiska: 

 

 

 

Ogłoszenia ukazały się również w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów.  

 

 


Informujemy, że sformułowanie  "wymagane dokumenty i oświadczenia", znajdujące się we wszystkich ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy, odnosi się do:

 • Kopii dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 • Kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dokumenty w języku polskim);

 • Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe, (podpisane własnoręcznie);

 • Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (podpisane własnoręcznie);

 • CV lub życiorysu i listu motywacyjnego;

 

 • Kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 29a ust 2 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.) . 

 

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia w każdym przypadku zobowiązani są do każdorazowego złożenia wyżej wymienionych dokumentów.

Formułując treść oświadczeń, prosimy o korzystanie z powyżej zamieszczonych sformułowań. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Ministerstwa.

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w dokumentach informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci ośwaidczenia lub certyfikatu.

W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html

Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Oświadczenia kandydatów winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dodatkowo prosimy o podpisanie CV.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane kandydatom, stąd prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń ich kopii. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia.

Metody/techniki, które są stosowane podczas wszystkich naborów w MIR to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Obligatoryjnym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna

 

Poziom biegłości jezykowej, skala przyjęta przez Radę Europy:

Poziom Opis
A1 Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.
Potrafi przedstawić siebie i innych.
Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1 Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2 Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1 Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania.
Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.
C2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.


Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w MIR publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej MIR, a także umieszczane są w siedzibie Ministerstwa, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Zgodnie z art. 4, ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy, 
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Informacje dotyczące spełniania wymagań formalnych można uzyskać pod numerem telefonu: 22 273 73 08 lub 22 273 73 05.

Szersze informacje na temat pracy w służbie cywilnej można znaleźć na stronach Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013