Close
beak
Strona główna >> Ministerstwo >> Praca i praktyki >> Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk
06-09-2014


Nabór do służby cywilnej z wyłączeniem wyższych stanowisk

Dyrektor Generalny MIiR poszukuje kandydatów na następujące stanowiska: 

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w MIiR publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej MIiR, a także umieszczane są w siedzibie Ministerstwa, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

 


Nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505).


Zgodnie z art. 4 ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

W toku postępowania rekrutacyjnego weryfikowane są wszystkie wymagania wskazane w treści ogłoszenia. Metody/techniki, które są stosowane podczas wszystkich naborów w MIiR to: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności. Obligatoryjnym etapem każdego naboru jest rozmowa kwalifikacyjna. 

 

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia niżej wymienionych dokumentów, (punkt ogłoszenia „wymagane dokumenty i oświadczenia”):

 • kopii dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dokumenty w języku polskim);
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie);
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (podpisane własnoręcznie);
 • CV lub życiorysu i listu motywacyjnego (podpisane własnoręcznie);
 • kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób chcących skorzystać z uprawnienia określonego w art. 29a ust 2 ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.);
 • dodatkowo kandydaci są zobowiązani dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia (dotyczy naborów, w których wymagane jest doświadczenie zawodowe).

Dla ułatwienia można korzystać ze wzoru oświadczeń dostępnego tutaj Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (121 KB)

 

Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w dokumentach informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia lub certyfikatu. Opis poziomów biegłości językowej wg. skali przyjętej przez Radę Europy można znaleźć tutaj Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (192 KB)

Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydat dołącza do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego. Informacje dotyczące uznawalności dyplomów zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Ministerstwa.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane kandydatom, stąd prosimy o załączanie tylko tych dokumentów, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopii. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Informacje dotyczące spełniania wymagań formalnych można uzyskać pod numerem telefonu: 22 273 73 08 lub 22 273 73 05.


 

 

Poleć znajomemu
Powiadom o błędzie
Fundusze Europejskie 2014-2020
Fundusze Europejskie
Mapa Dotacji UE – strona otwiera się w nowym oknie
Program Mieszkanie Dla Młodych
Program Budowy Dróg Krajowych
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Szwajcarsko Polski Program Współpracy
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013